הרשמה לקבלנים

תקנון האתר

תקנון האתר

  1. השירות באתר מנוהל ומופעל עלידי "קבוצת המומחים", שכתובת המייל שלה לצורך יצירת קשר הינו  [email protected]  [להלן: "מפעילת האתר"].
  2. בשימושך באתר וברישומך אליו הנך מסכים להיות קשור ולפעול בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות כפי שהם מופיעים באתר.
  3. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת.
  4. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות ולמסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות באתר.
  5. השירות המוצע באתר משמש, בין היתר, כדרך לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ ו\או בניה אמת קבלני מקצוע הרשומים באתר. התכנים והמידע המוצגים באתר נאספים עלידי מפעילת השירות ממגוון מקורות, מקוונים ואחרים וחלקם מוזנים אליו עלידי משתמשי השירות שהם בעלי העסקים המציעים את שירותיהם באתר. בין היתר, תוכל למצוא בשירות תכנים ומידע אודות בעלי מקצוע בתחומים שונים הקשורים בקשר ישיר ו\או עקיף לענף הבנייה והשיפוצים על כל רבדיו.
  6. במידה והנך בעליו החוקי של עסק המבקש לפרסם את שירותיו באתר, עשויה לאפשר לך מפעילת השירות גישה לאפשרויות עריכה מתקדמות כמו גם לסטטיסטיקות שונות הנוגעות למידע ולתכנים המתפרסמים בשירות ביחס לבית העסק שלך. מפעילת השירות אינה חייבת לאפשר לבעל עסק את האפשרויות כאמור והיא תעשה כן לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למסירת אסמכתאות מתאימות להנחת דעתה של מפעילת השירות.
  7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ביחס לסדר התוצאות המוצגות בשירות, רשאית מפעילת השירות להתיר לבעלי עסקים אפשרויות קידום של תכנים מסוימים בשירות כנגד תשלום. תכנים מקודמים יתפרסמו אך ורק באזורים המיועדים לכך בין עמודיו של השירות. למפעילת השירות מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. ידוע לי כי מפעילת האתר אינה קשורה בקשר ישיר לבעלי המקצוע באתר וכן לכל גורם אשר יתקשר עימי לצורך ביצוע עבודו וכל תפקידה לשמש כמעין "צינור" להעברת מידע בין חברי האתר המפרסמים מתן שירותים לבין אלה המבקשים לקבל שירות כזה ו\או אחר. השידוך בין בעל המקצוע לבין מבקש השירות אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעליי לעשות ביחס לבעל המקצוע. מפעילת השירות והאתר אינה מתחייבת לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבעל המקצוע ואינה נושאת באחריות לכל אלה. המשתמש בשירות מודע לעובדה כי מפעילת השירות אינה ממליצה לו להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, או בעל מקצוע כלשהו, אלא אך מאפשרת לבעלי המקצוע ליצור עימו קשר טלפוני או בכל אמצעי אחר בהתאם להצעת ביצוע העבודה המבוקשת על ידו.
  9. מסירת פרטי בעל מקצוע, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם בעל מקצוע אחר כלשהו.
  10. ההחלטה להתקשר או להזמין את בעל מקצוע הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות.
  11. משתמש השירות מאשר כי מפעילת האתר אינה נוטלת אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע"י בעל המקצוע וכי אין לה כל קשר לטיב וסוג העבודה המתבצעת.
  12. משתמש השירות מאשר ברישומו לאתר כי מפעילת האתר לא מקבלת על עצמה התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בשירותים המוצעים באתר מכל מין וסוג שהוא וכי אין קשר בין מפעילת האתר והתכנים המופיעים בו לבין הקשר שנוצר בין המשתמש הרשום לבעל המקצוע ובין העבודות שבוצעו ככל שבוצעו.
  13. הנני מבין ומאשר ברישומי לאתר כי כל מידע ביחס לרישוי בעל המקצוע, ביטוח, מס' שנים בתחום וכיוצא בזה הנו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע"י בעלי המקצוע, ואין למפעילת האתר כל קשר למידע זה וכי על משתמש השירות המבקש לקבל את השירות מבעל המקצוע לבדוק מידע זה בעצמו ולא תעמוד לו כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד מפעילת האתר בעניין זה.
  14. ברישומי לאתר אני פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, מכל שימוש באתר לרבות מבעלי מקצוע שנוצר איתם קשר דרך האתר ולרבות כל נזק אחר שיכול להיגרם לי עקיף או ישיר כתוצאה מהשימוש באתר.
  15. קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריות המלאה.
  16. הנך רשאי להשתמש בשירות, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה.
  17. אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
  18. ככל שנרשמת לשירות בהתאם למפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת.
  19. אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
  20. אין לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
  21. מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים בשירות ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  22. השימוש בשירות ואישורך את השימוש בו מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.
  23. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, עלידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך מפעילת השירות ו/או מי מטעמה. מפעילת השירות אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע שאינם מהווים דבר פרסומת.
  24. הרישום לשירות מותר למשתמשים שהם בני 18 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להירשם לאתר ולהשתמש בו בהתאם לתנאים אלה, רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון.
  25. במידה ותרצה לפנות אל מפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.
  26. בכל אחד אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. ללא מסירת המידע המתבקש, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.
  27. הפרטים שתמסור בעת רישום לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילת השירות. מפעילת השירות לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
  28. ידוע לך ואתה מסכים כי הנהלת השירות רשאית לפרסם את שמך לצד כל תוכן שטענת או הזנת לשירות, ובכלל זאת ביקורות, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  29. מפעילת השירות רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת השירות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים
  30. אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לשירות;
  31. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
  32. אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  33. אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;
  34. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;
  35. אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
  36. אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
  37. עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
  38. לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
  39. בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק ועומד באמות המידה המשפטיות המקובלות.
  40. שירותי קידום פרסום והעברת הצעות מחיר ללקוחות המבקשים הצעות לביצוע שיפוץ ו\או בניה ו\או כל פעולה שיש בה כדי לבקש הצעת מחיר מבעלי המקצוע הרשומים באתר המיועדים לבעלי עסקים כרוכים בתשלום התמורה הנדרשת למפעילת השירות. תנאי השירותים כאמור (או כל שירות עתידי שהשימוש בו יהיה כרוך בתשלום) והתשלום בגינם יתפרסמו במקומות המיועדים לכך בשירות, או יימסרו לך בע"פ או בכתב עלידי נציגי מפעילת השירות. התמורה תיגבה ממך באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילת השירות. מפעילת השירות אינה נוהגת לשמור את פרטי אמצעי התשלום במאגרי המידע שבבעלותה.
  41. ביצוע התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך עלידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. הנך נושא באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם תכבד מפעילת השירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.
  42. ביטול עסקה – עסקת קבלת הצעות לביצוע עבודות השיפוץ ורישום לאתר כבעל מקצוע ובעל עסק היא עסקה מתמשכת לתקופה בלתי קצובה, אשר התשלום עבורה מתחדש מדי חודש. במידה והינך בעל עסק שנרשמת לאתר והנך מעוניין לבטל את העסקה, עליך להיכנס לאזור הניהול האישי בלחיצה על כפתור כניסת בעלי עסקים שנמצא בתפריט הראשי, ולעצור את הפרסום על ידי שינוי הגדרות המשתמש. הביטול יהיה תקף מרגע הביטול, אך התשלומים עבור השירות ימשכו עד לתום החודש הקלנדרי בו בוטלה העסקהכלומר, המנוי ישלם את תשלום המינימום החודשי ובנוסף תשלומים נוספים שהצטברו במהלך החודש עד לרגע הביטול.
  43. מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירותמדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
  44. מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.
  45. מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
  46. כל עסקה שתיעשה בעקבות רישום הצדדים לשירות תסוכם ישירות בינך לבין בעל המקצוע המפרסם בשירות הנוגע בדבר. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.
  47. כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, ביישומון, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
  48. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
  49. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כאשר אתה מוסר סרטוני וידאו לפרסום במסגרת השירות, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתם כדין של כל המצולמים במסגרת הפרסום (וככל ומדובר במצולמים קטיניםאת הסכמת הוריהם או נציגיהם החוקיים), בין היתר ביחס לצילומם, השימוש בדמותם ובזהותם במסגרת השירות והשימוש בסרטוני הוידאו המציגים אותם בהתאם לרישיון שהענקת למפעילת השירות כאמור להלן.
  50. במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת השירות רישיוןחינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת השירות ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט') במידת האפשר, תמלוגים או טובות הנאה אחרות.
  51. מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתנאים אלה. צעדים שיינקטו עלידי מפעילת השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.
  52. בכל מקום בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.
  53. השימוש באתר, ביישומון ובכל תוכן, או שירות הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, היישומון וכל תוכן ושירות הכלולים בהם , לרבות התקשרותך עם בעלי המקצוע באתר.
  54. התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
  55. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של בעלי עסקים ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד.
  56. מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמפרסמים משתמשים בשירות, לרבות תגובות וביקורות ומידע על בתי עסק וספקי שירותים, וכן תכנים שמפרסמת מפעילת השירות. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקש. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיה אמין ומדויק, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.
  57. מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתימורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשליםוהכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלהבין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.
  58. הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדןרווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להםובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפטעקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם עלידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.
  59. השימוש שלך ביישומון עשוי להיות כפוף להוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים, המסדירות את השימוש בחנות המקוונת שממנה הורדת את היישומון, כגון Google Play. הוראות כאלה עשויות להיחשב גם כחוזה לטובת אותם צדדים שלישיים, אם הדבר נקבע כך באותן הוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים. מכל מקום, אותם צדדים שלישיים אינם אחראים למתן תמיכה או תחזוקה ליישומון. ההוראות שלהלן בסעיף זה חלות רק אם הורדת את האפליקציה מהאפסטור של אפל (Apple App Store), שאז אתה ומפעילת השירות מסכימים כי
  60. הרישיון שמוענק לך ביישומון מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה, לעשות שימוש ביישומון בכל מוצרי iOS שבבעלותך או בשליטתך, עלפי תנאי השימוש (Usage Rules) הקבועים בתנאי השירות של האפסטור. עם זה, ניתן לגשת ליישומון ולהשתמש בו באמצעות חשבונות אחרים הקשורים בך, בדרך של Family Sharing.
  61. עליך לציית לכל הסכם תנאי שימוש של צד שלישי החלים עליך בקשר לשימושך ביישומון (למשל, אסור לך להפר את תנאי השירות של ספק התקשורת האלחוטית שלך בעודך משתמש ביישומון).
  62. מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירותוהכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אינוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  63. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה עלמנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
  64. מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם עלכך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.
  65. על השימוש באתר, ביישומון ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תלאביב, ישראל.

 

 


SMS phone confirmation
הזנת קוד אימות
מערך אבטחה דו שלבי למערכת
ORDER #0 ORDER #1 ORDER #4 צריכים עזרה?
צריכים עזרה?
שלח\י הודעה
שעות פעילות:
ימים א' - ה'
19:00 - 09:00
התקשר\י אלינו 072-390-2704
שעות פעילות:
ימים א' - ה'
19:00 - 09:00
terms-popup-trigger